Ο έλεγχος είναι η βάση για την σωστή λειτουργία της επιχείρησης σας. Έχουμε εκτελέσει πληθώρα ελέγχων, είτε για λογαριασμό επιχειρήσεων, είτε για λογαριασμό υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και μπορούμε με συνέπεια και εχεμύθεια να εκτελέσουμε:

  • Έλεγχο Ν.2190/20
  • Εσωτερικό έλεγχο
  • Ειδικούς ελέγχους